O NÁS
Sekretariát - Pavlína Suchomelová

0911 616 771
Nám. Ľ.Štúra 2357/2, Spoločenský dom,
95501 Topoľčany
mestskesluzby@topolcany.sk
Činnosť Mestských služieb Topoľčany, s.r.o. sa sústreďuje do nasledovných oblastí:prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (prevádzkovanie parkovísk)

uskutočňovanie stavieb a ich zmien (opravy a údržba majetku)

správa bytového / nebytového fondu a jeho údržba (správa mestských a ekonomických bytov)

prevádzkovanie športových zariadení (správa futbalového štadiónu)

poriadanie výstav výtvarných diel, úžitkového umenia, prác ľudovej tvorivosti (galéria mesta Topoľčany)

vylepovanie a tlačenie plagátov

úprava zelene na verejných priestranstvách

správa verejených toaliet na nám. M.R.Štefánika a na autobusovej stanici

upratovanie podchodu

zimná údržba

úprava miestnych chodníkov

prevádzka časti kompostárne ( od 1.7.2019)Webové sídlo Mestských služieb Topoľčany, s.r.o. (www.msto.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy. Mestské služby Topoľčany, s.r.o. sú si vedomé nedodržania štandardov pri niektorých dokumentoch zverejnených na webovej stránke www.msto.sk. Ide o dokumenty, ktoré boli Mestským službám Topoľčany, s.r.o. doručené v nepovolenej elektronickej forme a to formou skenu, alebo boli doručené len v papierovej forme klasickou poštou. Nakoľko druhá strana nevedela poskytnúť tieto dokumenty v elektronickom formáte spĺňajúcom štandardy zverejňovania informácií verejnej správy, Mestské služby Topoľčany, s.r.o. zverejnili na svojej webovej stránke www.msto.sk tieto dokumenty v jedinej dostupnej forme a to ako naskenované dokumenty.
× O nás Oznamy Správa bytov Parkovanie Údžba zelene Výlepová služba Dokumenty GDPR Kontakt